новини

През месец декември 2013г. е завършено

полагане на 4 500 м2 настилка МОНАЙЛ®

в завод на НЕСТЛЕ ПУРИНА в Русия.

 

За Контакти

 

1592 София, БЪЛГАРИЯ

бул. "Амстердам" 4


Тел: (+ 359 2) 975 14 55

Факс: (+359 2) 975 14 56


technoco@engineer.bg


www. technoconsult-bg.com

 

 

 

     

   

 

    От особена важност за изпълнението и бъдещите качества на индустриалните полимерни подови настилки е качеството на основата и нейната подготовка.

 

    Обичайно основата за полагане на индустриални полимерни настилки е бетонова настилка, която трябва да отговаря ня определени изисквания.  Бетоновата основа трябва да бъде здрава - минимална якост на натиск 250 кг/см2, без пукнатини и слаби, ронещи се места, равна  (при проверка с мастар 2,0 м да има отклонение < 2 мм.), чиста от омазняване, замърсяване с грес, автомобилни горива и химикали. Бетоновата основа за индустриалните настилки следва да има предвидените наклони ( минимум 1,5%)  към водоотвеждащите съоръжения - сифони, канали и други. 

 

    Ако бетонът е новоизлят, следва да са минали минимум 28 дни от момента на полагането преди започване на полагане на полимерната настилка. Това време е необходимо за да се проявят съсъхването и свързаните с него пукнатини,а също и за да набере необходимата якост. Дебелината на бетоновата основа, начинът и количеството армировка и местата на фугите в бетона следва да се определят в проект, съобразно очакваните натоварвания и геометрията на конструкцията.

 

    За да се гарантират бъдещите качества на новоположената полимерна настилка препоръчваме бетонът да бъде клас Б 25, с фибри и пластификатори. Това значително намалява съсъхващите напрежения. От особена важност са видът и чистотата на инертните материали. При възможност да се работи с цимент М 42,5. При полагането на бетона да се спазва водоциментовото съотношение и да не се добавя вода. Да се ползват вибратори за уплътнение на структурата на бетона. Препоръчително е повърхността на бетоновата основа да се заглади с механична заглаждачка (хеликоптер), без да се гланцира. Това създава равна повърхност  с плътна структура, което ще способства за доброто качество на новополаганата полимерна настилка и за оптималния разход на материали.

 

    В случаи когато новата индустриална настилка ще се полага върху стара основа - бетонова настилка, мозайка и др. може да се наложи попълване за подравняване на неравности или корекция на наклони, както и да се фиксират съществуващи фуги и пукнатини в основата. Това се постига с полимерни пластбетони на база смоли, аналогични с тези на основната полимерна настилка.

 

                    

 

    Недостатъчното внимание към подготовката на основата за полимерното покритие може да компрометира  бъдещите му качества, независимо от високото качество на влаганите материали.  Ето защо преди започване на полагането на полимерното покритие основата се нуждае от специална подготовка и третиране. Повърхността следва да се почисти от циментово мляко и замърсявания и награпи за постигане на добра адхезия с новата полимерна настилка. Това се постига със специално оборудване - дробоструйни машини, фрези, шлайфмашини, индустриални прахосмукачки и други маханични способи.

 

                                    

 

    Всички споменати досега правила за качеството и подготовката на основата за полимерните настилки са принципни.   Във всеки индивидуален случай могат да възникнат конкретни въпроси, които следва да се решават съобразно конкретните условия и при спазване на основните принципи.

 

    Фирма ТЕХНОКОНСУЛТ Калчев ЕООД обръща особено внимание на подготовката на основите за полагането на индустриалните полимерни настилки. Разполагаме с най - съвременните машини като дробоструйни, фрезоващи и шлайф машини. Наши специалисти са на разположение на бъдещите клиенти да дадат конкретни указания  и напътствия относно основата преди започване на изпълнението на връхната полимерна настилка. Така се гарантира качеството и дълготрайността на изпълняваните индустриални покрития.